Sākuma lapa

Iestāties asociācijā

Iestāties asociācijā – (lūdzu aizpildīt iesniegumu šeit)

Biedrībā var iestāties Latvijā sertificēti ārsti – infektologi, hepatologi, laboratorijas ārsti (Biedrības biedri), kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar atbilstošiem dokumentiem un kuri atzīst un ievēro Biedrības statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Biedrības biedriem ir balsstiesības.

– Biedrībā var iestāties jebkurš ārsts (Biedrības asociētie biedri), kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar atbilstošiem dokumentiem un kuri atzīst un ievēro Biedrības statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Biedrības asociētajiem biedriem nav balsstiesību biedru sapulcē.

– Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde.

– Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

– Biedrs var izstāties no Biedrības jebkurā laikā, par to rakstveidā paziņojot valdei.

– Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

  • biedrs vairāk nekā 24 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  • biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
  • biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
  • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

– Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija ir jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

– Biedrībā ir Goda biedri:

  • par Biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalstu speciālistu par nozīmīgu ieguldījumu infektoloģijas, hepatoloģijas vai HIV/AIDS nozares attīstībā. Goda biedra kandidatūru izvirza Biedrības valde. Goda biedru ievēl biedru sapulcē, izsniedzot noteikta parauga diplomu;
  • Goda biedriem ir biedru tiesības un pienākumi. Biedrības Goda biedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas un biedra naudas maksājumiem.