Sākuma lapa

Statūti

BIEDRĪBAS

„Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija”

STATŪTI

 

1. nodaļa.  Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir „Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

Biedrības mērķi un uzdevumi ir:

2.1. veicināt infektoloģijas, hepatoloģijas un HIV/AIDS medicīnas nozares attīstību Latvijā:

2.2. veicināt infektoloģijas, hepatoloģijas un HIV/AIDS nozarē strādājošu ārstu zināšanu pilnveidošanu sadarbībā ar citām profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām un sabiedriskajām organizācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē;

2.3. attīstīt sadarbību ar citām institūcijām un biedrībām Latvijā un ārpus Latvijas, t. sk. piedalīties zinātnisko grantu projektos;

2.4. attīstīt sadarbību un sniegt profesionālu viedokli Latvijas Republikas likumdošanas orgāniem un izpildorgāniem par infektoloģijas, hepatoloģijas un HIV/AIDS aktualitātēm, jauninājumiem un problēmām;

2.5. sniegt atzinumus par Biedrībā pārstāvētajām specialitātēm piekritīgajiem normatīvajiem tiesību aktiem (likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, rīkojumiem un instrukcijām);

2.6. nodrošināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par infektoloģijas, hepatoloģijas un HIV/AIDS aktualitātēm, jauninājumiem un problēmām;

2.7. izstrādāt un atjaunināt vadlīnijas dažādu infekciju un aknu slimību diagnostikai, ārstēšanai, profilaksei un pacientu aprūpei;

2.8. sniegt nepieciešamo informāciju un pamatojumu Latvijas Republikas likumdošanas orgāniem un izpildorgāniem par aknu transplantācijas pieejamības nepieciešamību Latvijas pacientiem;

2.9. izveidot internetā Biedrības mājaslapu un atspoguļot tajā ar Biedrības darbību saistīto informāciju un aktualitātes.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties Latvijā sertificēti ārsti – infektologi, hepatologi, laboratorijas ārsti (Biedrības biedri), kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar atbilstošiem dokumentiem un kuri atzīst un ievēro Biedrības statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Biedrības biedriem ir balsstiesības.

4.2. Biedrībā var iestāties jebkurš ārsts (Biedrības asociētie biedri), kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar atbilstošiem dokumentiem un kuri atzīst un ievēro Biedrības statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Biedrības asociētajiem biedriem nav balsstiesību biedru sapulcē.

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde.

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.5. Biedrs var izstāties no Biedrības jebkurā laikā, par to rakstveidā paziņojot valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs vairāk nekā 24 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.6.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.7. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija ir jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8. Biedrībā ir Goda biedri:

4.8.1. par Biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalstu speciālistu par nozīmīgu ieguldījumu infektoloģijas, hepatoloģijas vai HIV/AIDS nozares attīstībā. Goda biedra kandidatūru izvirza Biedrības valde. Goda biedru ievēl biedru sapulcē, izsniedzot noteikta parauga diplomu;

4.8.2. Goda biedriem ir biedru tiesības un pienākumi. Biedrības Goda biedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas un biedra naudas maksājumiem.

5. nodaļa. Biedrības biedru un asociēto biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem un asociētajiem biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.2. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.3. vērsties Biedrības valdē pēc profesionāla padoma.

5.2. Tikai Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties Biedrības pārvaldē.

5.3. Biedrības biedriem un asociētajiem biedriem ir šādi pienākumi:

5.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.3.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.3.4. sistemātiski paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

5.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedrības sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties Biedrības biedri un asociētie biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai arī tajā gadījumā, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Goda biedru uzņemšanu, Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdi ievēl Biedrības biedru sapulcē uz četriem gadiem. Valdes priekšsēdētāja funkcijas pilda Biedrības prezidents, savukārt valdes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas pilda viceprezidents.

8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.3. Biedrības prezidentu, atklāti balsojot, ievēl valdes locekļi no sava vidus. Prezidents tiek ievēlēts uz četriem gadiem un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

8.4. Prezidenta tiesības un pienākumi:

8.4.1. vada un organizē Biedrības darbu;

8.4.2. vada biedru sapulces un valdes sēdes, ja nav noteikts savādāk;

8.4.3. savas kompetences robežās bez īpašām pilnvarām pārstāv Biedrības intereses;

8.4.4. sagatavo ieteikumus un dienas kārtību biedru sapulcēm;

8.4.5. savas kompetences robežās izsniedz pilnvaras;

84.6. sniedz ziņojumus par savu darbu valdē;

8.4.7. savas kompetences robežās Biedrības labā kārto darījumus.

8.5. Biedrības viceprezidentu ievēl Biedrības valde.

8.6. Viceprezidenta tiesības un pienākumi:

8.6.1. aizvieto prezidentu viņa prombūtnes laikā vai pēc prezidenta lūguma;

8.6.2. ja prezidents nevar pildīt savus pienākumus vai atsakās no tiem pirms termiņa beigām, līdz nākamajām prezidenta vēlēšanām viņa pienākumus pilda viceprezidents.

8.7. Prezidents un viceprezidents ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vismaz diviem valdes locekļiem.

8.8. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. nodaļa. Sertifikācijas komisija

9.1. Biedrības biedru sapulce no biedru vidus ievēl Sertifikācijas komisiju piecu cilvēku sastāvā uz četriem gadiem. Sertifikācijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un komisijas sekretāru.

9.2. Biedrības sertifikācijas komisija veic ārstu sertifikāciju infektoloģijā un hepatoloģijā normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Latvijas Ārstu biedrības apstiprinātu sertifikācijas nolikumā noteikto.

10. nodaļa. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11. nodaļa. Biedru nauda

Biedrības biedri un asociētie biedri maksā iestāšanās maksu un ikgadējo biedru naudu Biedrības valdes noteiktajā un biedru sapulces apstiprinātajā apmērā.

12. nodaļa. Biedrības līdzekļi, to veidošanas un izlietošanas kārtība

12.1. Biedrības līdzekļi veidojas no:

12.1.1. biedru iestāšanās naudas;

12.1.2. ikgadējiem biedru naudas maksājumiem;

12.1.3. maksas par ārstniecības personu sertifikāciju;

12.1.4. fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, atskaitījumiem un novēlējumiem Biedrībai pamatlīdzekļu, materiālo un kultūras vērtību un nekustamā īpašuma veidā;

12.1.5. citiem maksājumiem, kas nav aizliegti ar likumu.

12.2. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti:

12.2.1. Biedrības mērķu un uzdevumu realizācijai;

12.2.2. grāmatu, žurnālu, informatīvo materiālu, mācību līdzekļu un zinātnisko darbu izdošanai, iegādei un izmantošanai;

12.2.3. stipendijām, prēmijām, pabalstiem un honorāriem;

12.2.4. Biedrības interneta mājaslapas izveidei un uzturēšanai;

12.2.5. mācību, organizatorisko un zinātnisko komandējumu apmaksai.

12.3. Peļņu, kas gūta no Biedrības saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem.

12.4. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un savu mantu visus likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus.