Sākuma lapa

Baiba Rozentāle

Izglītība 2005–2007 Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA); Maģistrantūras studiju programma uzņēmējdarbības vadībā; Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
1995 Medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr. med.),  diploms G-D Nr. 000318, par promocijas darbu „Hepatīts C Latvijā: fakti un problēmas”, Latvijas Medicīnas akadēmija, Rīgā, 1995. gadā
1980–1984 Doktorantūras studijas, Rīgas Medicīnas institūts
1973–1979 Augstākā izglītība, ārsta kvalifikācija, Rīgas Medicīnas institūts
Papildu izglītība 2011 Hārvardas universitātes Džona Fidžeralda Kenedija Valdības skolas mācību kursi „Leadership for the 21st Century: Global Change Agents”
2005 Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas mācību programma “Latvijas medicīna Eiropas Savienības kontekstā”
2003–2004 Eiropas Savienības Pastāvīgās slimnīcu komitejas (HOPE) mācību programma „Menedžmenta apmācības programma augstākā līmeņa slimnīcu vadītājiem”
2003 Rīgas Stradiņa universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātes mācību programma „Kvalitātes nodrošināšana veselības aprūpē. Kvalitātes vadības pamati”
2002 Austrijas Ekonomikas palātas Ekonomikas veicināšanas institūta kursi mārketingā, personālvadībā, komunikācijā, finanšu vadībā un kontrolē, Vīnē, Austrijā
1987 Pedagoģiskās kvalifikācijas kursi infekciju slimībās (ar informātikas un skaitļošanas tehnikas kursu), Ļeņingradas Sanitāri Higiēniskais medicīnas institūts
1979–1980 Klīniskā ordinatūra infekciju slimību specialitātē
Darba pieredze Kopš 2014 RP SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekle
Kopš 2012 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste
Kopš 2008 Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras profesore
Kopš 2004 Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes Infektoloģijas studiju programmas vadītāja
2010–2012 Valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” direktore
2009–2010 Latvijas Republikas Veselības ministre
2004–2009 Valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” direktore
1999–2004 Valsts uzņēmuma „Latvijas Infektoloģijas centrs” direktore
2001–2008 Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras asociētā profesore
1997–2001 Latvijas Medicīnas akadēmijas docente
1994–1999 Valsts uzņēmuma “Latvijas Infektoloģijas centrs” direktora vietniece medicīnas jautājumos
1980–1996 Rīgas Medicīnas institūta / Latvijas Medicīnas akadēmijas Infekciju slimību katedras asistente
1979–1980 Rīgas Medicīnas institūta Infekciju slimību katedras klīniskā ordinatore
Specializācija Infektoloģija un hepatoloģija
Pedagoģiskais darbs Lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības infekcijas slimībās, hepatoloģijā un klīniskajā epidemioloģijā Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes studentiem, rezidentiem un ārstiem tālākizglītības struktūrās, lekcijas ģimenes ārstu u. c. profesionālo asociāciju organizētajos kursos un sēdēs, Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūras darbu vadīšana
Zinātniskie grādi MD, PhD, MBA
Akadēmiskais amats Profesore
Apbalvojumi un atzinības raksti Triju Zvaigžņu ordeņa diploms par nopelniem Latvijas labā; Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece (16.10.2004.)
Veselības ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu veselības aprūpes nodrošināšanā (13.09.2005.)
Rīgas Stradiņa universitātes atzinības raksts par ieguldījumu Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas un veselības aprūpes studiju programmu attīstībā (31.09.2005.)
LR Ministru kabineta atzinības raksts „Par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā” (14.10.2008.)
Dalība vēlētās pašvaldību iestādēs Rīgas domes deputāte (2013.–2016. gada deputātu sasaukumā)
Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece
Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas locekle
Dalība profesionālajās sabiedriskajās organizācijās Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta (DG SANCO) HIV/AIDS Think Tank grupas locekle (līdz 01.04.2012.).
Eiropas Slimību kontroles un profilakses centrā – Latvijas nacionālā koordinatore un kompetentās institūcijas infekcijas slimību diagnostikā vadītāja (līdz 01.04.2012.).
Eiropas Aknu pētnieku asociācijas biedre
Starptautiskās Infekcijas slimību biedrības biedre
Latvijas Ārstu biedrības Infektologu un hepatologu asociācijas valdes locekle
Latvijas Ārstu biedrības Infektologu un hepatologu asociācijas Sertifikācijas komisiju priekšsēdētāja
Starptautiskās AIDS asociācijas biedre
Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle (līdz 30.06.2009.)
Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece (1999–2004)
Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas priekšsēdētāja (2004–2009)
Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja (līdz 2009. gadam)
Latvijas Ārstu biedrības Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja (līdz 2009. gadam)
Latvijas Slimnīcu biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētāja (līdz 2010. gadam)
Dalība Veselības ministrijas padotības iestādēs LR Veselības ministrijas galvenais speciālists – infektologs (līdz 2012. gadam)
Veselības operatīvās medicīniskās komisijas locekle (līdz 2012. gadam)
LR Veselības ministrijas Veselības nozares stratēģiskās padomes locekle (līdz 2012.gadam)
LR Veselības ministrijas Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja (līdz 2009. gadam)
LR Veselības ministrijas HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas locekle (līdz 2009. gadam)
Zinātnisko darbu un klīnisko pētījumu pieredze Multicentru klīnisko pētījumu vadošais pētnieks 8 pētījumos
Latvijas Zinātnes padomes zinātnisko projektu vadītāja un izpildītāja: 1) valsts pētījumu programmas Nr. 8 Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību” projekts Nr. 10 “Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekmējošās vīrusinfekcijas: vīrusu persistence slimnieka organismā, diagnostikas un ārstēšanas paradigmas” (izpildītāja); 2)  sadarbības projekta Nr. 06.0035 “Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi” apakšprojekti:2.1)  Nr. 06.0035.01 Molekulāro principu ieviešana vīrusu hepatītu diagnostikā, prognostikā, ārstēšanā un izplatības ierobežošanā (izpildītāja);2.2)  Nr.06.0035.02 Ērču encefalīts: slāpekļa oksīda metabolisms un tā klīniskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās konsekvences (vadītāja);3) Nr. 05.1821 Aknu transformācija hepatīta C vīrusa (HCV) infekcijas gadījumā: patomorfoloģiskie mehānismi, klīniskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās konsekvences (izpildītāja);

4)  Nr. 04.1203 Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatoru) ārstnieciskās efektivitātes vērtējums (LIC’ā veicamās daļas vadītāja);

5) valsts pētījumu programmas Nr. 4 „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai” projekta Nr. 9 „Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība” apakšprojekts Nr. 9.1. „Imūnsupresējošo vīrusu (HIV, hepatītu, gripas vīrusu) un saimniekorganisma mijiedarbības mehānismi, likumsakarības un klīniskās konsekvences (izpildītāja);

6)  pētnieciskās sadarbības projekta Nr. 10.0029 „Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko īpašību un ar tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē, individualizētas infekcijas slimību uzraudzības, diagnostikas un terapijas metožu un tehnoloģiju izveidē” apakšprojekts Nr. 10.0029.1 „Vīrusu un metaboliskās ģenēzes aknu bojājumu un to ekstrahepatisko manifestāciju molekulāri ģenētisko mehānismu izpēte, šo bojājumu diagnostikas un individualizētas terapijas stratēģijas izveide (izpildītāja);

7)  Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta „Ērču encefalīta vīrusa molekulāri ģenētiskā izpēte” vadītāja.

 

Starptautisko Eiropas Komisijas atbalstīto projektu Latvijas daļas vadītāja un izpildītāja: 1) dalība EK 7. Ietvara programmas projekta „European network for study and clinical management of TB drug resistance” (TB PAN-NET) izpildē; 2) dalība EK 7. Ietvara programmas projekta „TUBIDU – sabiedrības apziņas veicināšana par tuberkulozes apkarošanu intravenozo narkotiku lietotāju vidū” izpildē;3)  “European Cohort coordinating network on HIV drug resistance (Europe HIV Resistance)” un “The EuroSIDA network 2001–2006. Clinical and virological outcome of European patients infected with HIV” vadītāja Latvijā.
 
Publikācijas                  289 publikācijas Latvijas un starptautiskos citējamos izdevumos. Pēdējo gadu publikācijas:
Starptautiskās publikācijas1.      A. Stepens, I. Logina, V. Liguts, P. Aldiņš, I. Ekšteina, A. Platkājis, I. Mārtiņsone, E. Tērauds, B. Rozentāle, M. Donaghy „A Parkinsonian Syndrome in Methcathinone Users and Role of Manganese”. The New England Journal of Medicine 2008; 358: 1009–1017.2.      M. Niedrig, T. Avšič, S. W. Aberle, E. Ferenczi, M. Labuda, B. Rozentale, O. D. Mantke. Quality control assessment for the serological diagnosis of tick borne encephalitis virus infections. – Journal of Clinical Virology 38, March 2007, pp. 260–264.

3.      D. Svirina, B. Rozentale, S. Isajevs, G. Knipshe, J. Markovs. Possible role of S100 protein in iron resistance of liver cells. – European Journal of Medical Research, V 12, S 4, October 2007, pp. 170–171.

4.      A. Stepens, I. Logina, V. Liguts, P. Aldiņš, I. Ekšteina, A. Platkājis, I. Mārtiņsone, E. Tērauds, B. Rozentāle, M. Donaghy. A Parkinsonian Syndrome in Methcathinone Users and Role of Manganese. – The New England Journal of Medicine 2008; 358: 1009–1017.

5.      A. Krumina, J. Keiss, V. Sondore, A. Chernushenko, G. Cernevska, A. Zarina, I. Micule, L. Piekuse, M. Kreile, B. Lace, Z. Krumina, B. Rozentale. From Clinical and biochemical to molecular genetic diagnosis of Wilson desease in Latvia. – Genetika, 2008; 44 (10): 1379–1384.

6.      T. Kolupajeva, P. Aldins, L. Guseva, D. Dusacka, V. Sondore, L. Viksna, B. Rozentale. HIV drug resistance tendences in Latvia. – Cent Eur J Public Health 2008; 16 (3): 138–140.

7.      I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, F. Arsa, G. Brigis, A. Zvaigzne. Prevalence of viral hepatitis C in Latvia: population based study. – Medicina 2011; 47 (10) pp. 20–23.

8.      I. Sominskaya, M. Mihailova, J. Jansons, D. Legzdina, G. Sudmale, P. Pumpens, F. Arsha, I. Davidjuka, J. Keish, V. Sondore, B. Rozentale, L. Viksna. Hepatitis B Virus Genotypes in Latvia. – The Open Hepatology Journal, 2011, 3, pp. 7–51.

9.      B. Rozentale, A. Bormane, J. Perevoščikovs, I. Lucenko, A. Brila. Increase of cases of legionellosis in Latvia, 2011. Eurosurveillance, 2011; 16 (45), www.eurosurveillance.org/viewArticle.aspx?ArtileId=2009.

10.  I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, F. Arsa, G. Brigis, A. Zvaigzne. Prevalence of viral hepatitis C in Latvia: population based study. – Medicina 2011;47 (10) pp. 20–23.

11.  D. Balode, H. Skar, M. Mild, T. Kolupajeva, A. Ferdats, B. Rozentale, T. Leitner, J. Albert. Phylogenetic Analysis of the Latvian HIV-1 Epidemic. – AIDS Research and Human retroviruses, 2012, 28 (8), pp. 928–932.

12.  Ситкарь В. П., Янушкевич И. Я., Розентале Б. Р. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и наблюдение ВИЧ-инфицированных детей в Латвии. ВИЧ-инфекция у женщин и детей. Актуальные вопросы совершенствования профилактики, диагностики и лечения. Санкт-Петербург, 29–31.05, 2013., с. 78–81.

13.  Ситкарь В. П., Янушкевич И. Я., Розентале Б. Р. Физическое развитие ВИЧ-инфицированных детей в пубертатном периоде. ВИЧ-инфекция у женщин и детей. Актуальные вопросы совершенствования профилактики, диагностики и лечения. Санкт-Петербург, 29–31.05.2013., с. 216–217.

14. В. П. Ситкарь, И. Я. Янушкевич, Б. Р. Розентале. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и наблюдение ВИЧ-инфицированных детей в Латвии. Всероссийский съезд врачей общей практики (семейных врачей). 14–15 ноября 2013 г. Казань. Справочник врача общей практики. 2, 2014 г., с. 76–80.

 

  Publikācijas LZP vispāratzītos recenzējamos izdevumosL. Viksna, J. Keiss, A. Socnevs, B. Rozentale, M. Pilmane, N. Sevastjanova, I. Buiķe, A. Jeruma, E. Eglite, K. Abeltina, V. Sondore. Novel laboratory tests in assessment of liver function in acute and chronic viral liver diseases. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, Vol. 63 (2009.), No. 4/5.
  Publikācijas zinātnisko rakstu krājumos1.      J. Keiss, I. Tolmane, B. Rozentāle, L. Vīksna, V. Sondore, V. Ķūse, A. Jēruma. Gamma glutamiltranspeptidāze – hroniska C hepatīta slimnieku veiksmīgas izārstēšanas marķieris. – RSU 2010. gada zinātniskā konference. Tēzes, 162. lpp.2.      I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, A. Jēruma, L. Ivančenko, Z. Reinholde, N. Šubņikova, R. Sīmanis. Pacientu viedoklis: ar C hepatīta vīrusu var inficēties medicīnisku manipulāciju laikā. – turpat, 170. lpp.

3.      J. Keišs, I. Tolmane, B. Rozentāle, V. Ķūse, I. Štrumfa. Knodela histoloģiskās aktivitātes indeksa analīze hroniska C hepatīta slimniekam – turpat, 185. lpp.

4.      J. Keiss, V. Sondore, N. Sevastjanova, I. Bobrovs, B. Rozentale, L. Viksna. Apoptosis, Inflamation and Fibrosis in Pandemic Influenza A./H1N1 (Preliminary data) – turpat, 193. lpp.

5.      I. Vanaga, A. Broduža, B. Rozentāle. Aseptisku meningītu etioloģija un izmaiņas cerebrospinalajā šķidrumā – turpat, 195. lpp.

6.      I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, F. Arša, Ģ. Briģis. C vīrushepatīta izplatība Latvijā: populācijas pētījuma rezultāti. – Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti, 2010, 100.–105. lpp.

7.      I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, L. Guseva, J. Storoženko, A. Jēruma, L. Ivančenko, N. Šubņikova, Z. Reinholde, Ņ. Sumļaņinova, G. Sīpola, R. Sīmanis. Neitralizējošo antivielu loma C hepatīta neizārstēšanās gadījumā. – RSU 2011. gada Zinātniskā konference. Tēzes, 208. lpp.

8.      S. Laivacuma, J. Keiss, V. Sondore, B. Rozentale, L. Viksna. Hepatitis E Virus Infection: Is it Time to Strat Routine Testing in Latvia? – turpat, 209. lpp.

9.      D. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, O. Vasins, F. Arša, L. Lapke, J. Storoženko, I. Januškeviča, L. Vīksna, B. Rozentāle. C hepatīta vīrusa genotipu izplatība pacientiem ar HIV-1 / HCV koinfekciju Latvijā 2005.–2010. gadā. – turpat, 224. lpp.

10.  D. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, O. Vasins, F. Arša, L. Lapke, J. Storoženko, I. Januškeviča, L. Vīksna, B. Rozentāle. C hepatīta vīrusa 3. genotipa izplatība pacientu grupa ar HIV-1/HCV koinfekciju Latvijā 2005.–2010. gadā. – Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress. Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā. Rīga, 2011. gada 24.–27. oktobris. Medicīnas sekcijas tēzes, 28. lpp.

11.  L. Fristova, J. Ošmjana, E. Bleidele, N. Zamjatina, T. Kolupajeva, J. Storoženko, B. Rozentāle. Enterovīrusu cirkulācija Latvijā 2010. gada sezonā. – turpat, 32. lpp.

12.  J. Keišs, V. Sondore, N. Sevastjanova, B. Rozentāle, L. Vīksna. Endotoksīna serdes antivielas asinīs akūta alkohola hepatīta gadījumā. – turpat, 48. lpp.

13.  I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, L. Guseva, J. Storoženko, A. Jēruma, L. Ivančenko, N. Šibņikova, Z. Reinholde, G. Sīpola, R. Sīmanis. – turpat, 102. lpp.

14.  L. Vīksna, J. Keišs, V. Sondore, N. Sevastjanova, A. Jēruma, B. Rozentāle. – turpat, 108. lpp.

15.  L. Firstova, E. Bleidele, N. Zamjatina, L. Metlova, G. Rjazanceva, S. Ņikišins, T. Kolupajeva, J. Storoženko, B. Rozentale. Poliovīrusu un citu epidemioloģiski nozīmīgu enterovīrusu cirkulācijas uzraudzības Latvijā. – RSU 2012. gada Zinātniskā konference. Tēzes, 149. lpp.

16.  I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, A. Jēruma, L. Ivančenko, Z. Reinholde, N. Šubņikova, Ņ. Sumļaņinova, M. Zālīte, I. Ekšteina, R. Sīmanis. Aptaukošanās un insulīna rezistences ietekme uz hroniska C hepatīta ārstēšanas rezultātiem. – turpat, 170. lpp.

17.  I. Ekšteina, N. Sevastjanova, A. Gobiņa, A. Ivanovs, I. Januškeviča, B. Rozentāle, V. Sondore, L. Vīksna. Glikozes un insulīna vielmaiņas regulācijas izmaiņas HIV inficētiem pacientiem. – turpat, 171. lpp.

18.  L. Vīksna, B. Rozentāle, I. Zeltiņa, G. Stūre. Hospitalizācijas iemesli HIV pozitīviem pacientiem Latvijas Infektoloģijas centrā laikā posmā no 2009. līdz 2011. gadam. – turpat, 172. lpp.

19.  A. Jēruma, Ļ. Rohļina, B. Rozentāle, L. Vīksna. Alfa fetoproteīns – potenciāls patoloģiskā procesa progresijas marķieris hroniska C vīrushepatīta pacientiem ar negatīvu etiotropās terapijas pieredzi. – turpat, 175. lpp.

20.  S. Cvetkova, T. Kolupājeva, M. Petrova, E. Bleidele, A. Aņiščenko, G. Rjazanceva, N. Zamjatina, J. Storoženko, B. Rozentāle. 2010. / 2011. Dadu sezonā cirkulējošo gripas vīrusu ģenētiskais un antigēnais raksturojums. – turpat, 176. lpp.

21.  D. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, J. Storoženko, I. Januškevica, L. Vīksna, B. Rozentāle. HIV-1 ģenētiskie varianti vīrusa hepatīta C koinfekcijas gadījumā. – turpat, 178. lpp.

22.  L. Guseva, L. Lapke, T. Kolupajeva, O. Vasin, I. Davidjuka, F. Arsa, J. Storozenko, B. Rozentale. The efficacy of detecion of HCV core antigen and HCV RNA. – turpat, 179. lpp.

23.  O. Savicka, J. Galajeva, D. Dušacka, S. Selderiņa, J. Storoženko, B. Rozentāle. Salmenolla Typhimurium tipēšana ar PFGE metodi un jutības noteikšana pret antibakteriālajiem preparātiem. – turpat, 180. lpp.

24.  S. Selderiņa, J. Galajeva, M. Dončaka, L. Lužbinska, R. Pabērza, G. Pakarna, S. Leja, J. Storoženko, B. Rozentāle. Izdalīto streptococcus pneumoniae celmu raksturojums Latvijā 2010.–2011. gadā. – turpat, 188. lpp.

25.  I. Lucenko, F. Arša, A. Bormane, J. Perevoščikovs, Ļ. Rohlina, J. Storoženko, J. Trofimova, B. Rozentāle, L. Vīksna, Ģ. Briģis, Angelika Krūmiņa. Laimborelioze un ērču encefalīts Latvijā: salīdzinošs 2007.–2011. gadā reģistrēto gadījumu pētījums. – turpat, 189. lpp.

26.  O. Savicka, J. Galajeva, D. Dušacka, S. Selderiņa, J. Storoženko, B. Rozentāle. Salmonella spp. tipu daudzveidības noteikšana ar pulsējošā lauka gela elektroforēzi (PFGE). – RSU 2013. gada Zinātniskā konference. Tēzes, 180. lpp.

27.  I. Januskevica, K. Abeltina, A. Sangirejeva, N. Sevastjanova, V. Sondore, L. Viksna, B. Rozentale. Endotoxin in Serum of HIV Infected Patients. – turpat, 183. lpp.

28.  A. Šanirejeva, G. Stūre, I. Zeltiņa, I. Januškeviča, B. Rozentāle. HIV un grūtniecība. Pieredze Latvijā (2008.–2011. g.) – turpat, 184. lpp.

29.  A. Šangirejeva, I. Zeltiņa, G. Stūre, I. Januškeviča, G. Saulīte, B. Rozentāle. HIV inficētu pacientu mirstības tendences Latvijā 2011.–2012. gadā. – turpat, 185. lpp.

30.  I. Ābrāma, I. Tolmane, J. Keišs, B. Rozentāle. Asiņošanas iemeslu izvērtējums pēc aknu punkcijas biopsijas Latvijas Infektoloģijas centrā. – turpat, 187. lpp.

31.  D. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, A. Šangirejeva, I. Januškeviča, V. Sitkare, J. Storoženko, L. Vīksna, B. Rozentāle. HIV-1 zāļu rezistence pacientiem ar primārās izvēles antiretrovirālās terapijas neveiksmi Latvijā 2009.–2011. gadā. – turpat, 190. lpp.

32.  T. Kolupajeva, S. Cvetkova, N. Repuščenko, A. Aniščenko, N. Zamjatina, L. Firstova, G. Rjazancova, F. Arša, J. Storoženko, B. Rozentāle. Masalu un masaliņu diagnostikas un vīrusu cirkulācijas monitoringa laboratorisko metožu efektivitāte Latvijā. – turpat, 191. lpp.

33.  M. Dončaka, R. Pabērza, L. Lužbinska, S. Selderiņa, S. Leja, J. Galajeva, G. Pakarna, J. Storženko, B. Rozentāle. Enterobaktēriju producēto paplašināta spektra B-laktamāžu un karbapenemāžu noteikšana. – turpat, 197. lpp.

34.  G. Pakarna, V. Bondareva, S. Selderiņa, J. Storoženko, B. Rozentāle. Neisseria gonorrhoea antibakteriālās jutības raksturojums Latvijā. – turpat, 198. lpp.

35.  G. Stūre, I. Zeltiņa, A. Šangirejeva, I. Januškeviča, B. Rozentāle. Akūts retrovīra sindroms – aktualitāte un problēmas Latvijā. – turpat, 202. lpp.

36.  I. Ekšteina, N. Sevastjanova, A. Ivanovs, S. Laivacuma, K. Ābeltiņa, I. Januškeviča, B. Rozentāle, V. Sondore, L. Vīksna. Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem paientiem. – turpat, 207. lpp.

37.  J. Mišurenko, D. Dušacka, L. Guseva, T. Kolupajeva, J. Storoženko, V. Ķūse, V. Sitkare, I. Januškeviča, B. Rozentāle. Fiziskā attīstība HIV inficētiem bērniem pubertātes periodā. – turpat, 210. lpp.

38.  A. Šangirejeva, I. Zeltiņa, G. Saulīte, G. Stūre, I. Januškeviča, B. Rozentāle. Jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu Latvijā analīze: 2012.–2013. gads. – RSU 2014. gada Zinātniskā konference. Rīga, 2014. gada 10.–11. aprīlis. Tēzes, 193. lpp.

39.  L. Metlova, N. Zamjatina, L. Firstova, G. Rjazanceva, J. Storoženko, B. Rozentāle. Reto infekciju seroloģiskās diagnostikas rezultāti 2011.–2013. gadā. – turpat, 199. lpp.

40.  L. Firstova, L. Metlova, N. Zamjatina, G. Rjazanceva, J. Storoženko, B. Rozentāle. Enterovīrusu serotipu cirkulācija Latvijā 2013. gadā. – turpat, 200. lpp.

41.  G. Pakarna, V. Bondareva, L. Bukele, J. Storoženko, B. Rozentāle. Mikroskopiski diagnosticēto seksuāli transmisīvo infekciju izraisītāju izplatība. – turpat, 201. lpp.

42.  S. Selderiņa, J. Galajeva, L. Luužbinska, S. Leja, G. Pakarna, M. Dončaka, J. Storoženko, B. Rozentāle. Candida spp. laboratoriskās diagnostikas rezultāti. – turpat, 202. lpp.

43.  J. Trofimova, A. Bormane, I. Lucenko, D. Dušacka, J. Perevoščikovs, J. Storoženko, B. Rozentāle. Molekulāri epidemioloģiskie izmeklējumu ērču encefalīta uzraudzībā Latvijā laikaposmā no 2011. līdz 2013. gadam. – turpat, 203. lpp.

44.  L. Guseva, V. Sitkare, T. Kolupajeva, D. Dusacka, I. Januskevica, N. Repuscenko, J. Storozenko, B. Rozentale. Twins Born to HIV-1 Infected Mother (2007-2013). – turpat, 209. lpp.

45.  E. Bleidele, T. Kolupajeva, M. Petrova, J. Storoženko, B. Rozentāle. Enterovīrusu infekcijas diagnostika, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju. – turpat, 210. lpp.

46.  O. Savicka, D. Dušacka, J. Trofimova, G. Pakarna, V. Bondareva, J. Storoženko, B. Rozentāle. Neisseria gonorrhoeae laboratoriskā diagnostika laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam. – turpat, 211. lpp.

47.  G. Stūre, I. Zeltiņa, I. Januškeviča, A. Šangirejeva, B. Rozentāle. Antiretrovirālās terapijas analīze Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” HIV pozitīviem slimniekiem 2013. gadā. – turpat, 212. lpp.

48.  B. Šlisere, I. Januškeviča, N. Sevastjanova, J. Storoženko, V. Sondore, B. Rozentāle. TIPM-1 līmenis asins serumā pacientiem ar HIV un HCV koinfekciju. – turpat, 217. lpp.

 

  Zinātniski praktiskās publikācijas Latvijas medicīnas izdevumos

1.      I. Tolmane, B. Rozentāle, J. Keišs, A. Jēruma. C hepatīta vīrusa transmisijas ceļi un pacientu aptaujas rezultāti. – Latvijas Ārsts, 2011, Nr. 1, 17.–20. lpp.

2.      J. Keišs, B. Rozentāle, V. Sondore. Aknu encefalopātija. – Latvijas Ārsts, 2012, Nr. 1, 6.–12. lpp.

3.      A. Jēruma, I. Vingre, B. Rozentāle, V. Ķūse, A. Broduža, M. Šuvalova, Ņ. Ivanova. Malārija – bīstama tropiskā infekcija. – Latvijas Ārsts, 2012, Nr. 3, 10.–13. lpp.

4.       A. Jēruma, B. Rozentāle. Ceļotāju parazitozes. Latvijas Ārsts, 2014. gada maijs, 41.–45. lpp.

 

  Tēzes un stenda referāti starptautiskās konferencēs un kongresos

1.      V. Sitkare, I. Januskevica, I. Ozere, B. Rozentale. Systemic BCG Disease in HIV infected children – 2. starptautiskā HIV pediatrijas darba grupa, Vīne, Austrija, 2010. gada 16.–17. jūlijs, tēzes, 106. lpp.

2.      J. Keiss, V. Sondore, N. Sevastjanova, B. Rozentale, L. Viksna. Circulating endogenous endotoxin – core antibodies in acute alcoholic hepatitis – EASL Monothematic Conference „Alcoholic Liver Disease”, Athens, Greece, December 10–12, 2010, Poster.

3.      N. Zamjatina, S. Cvetkova, S. Nikishin, G. Ryazantseva, R. Nikiforova, T. Kolupayeva, J. Storozenko, B. Rozentale. Overview of pandemic laboratory response in Latvia. – WHO Global NIC Meeting, Hammamet, Tunisia, November 30–December 3, 2010, Poster.

4.      B. Rozentale, J. Storozenko, V. Sondore, J. Keiss. The A(H1N1)2009 influenza pandemic: lessons learnd in Latvia. – International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Austria, February 4–7, Poster.

5.      I. Vanaga, I. Reinholde, A. Broduža, J. Storoženko, B. Rozentale. Cerebrospinal fluid findings in patients with different clinical features of tick-borne encephalitis treated with glucocorticoids. – European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, May 7–10, Poster.

6.      J. Keiss, L. Viksna, V. Sondore, N. Sevastjanova, B. Rozentale. Serum hyaluronic acid in acute and chronic liver diseases. – 46th Annual meeting of EASL, Berlin, Germany, March 30–April 3, 2011, Abstract.

7.      I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, L. Guseva, J. Storozenko, G. Sipola, L. Ivancenko, N. Subnikova, Z. Reinholde, N. Sumlaninova, R. Simanis. – The role of neutralizing antibodies to human interferon alpha in chronic viral hepatitis C non-responders. – idem, Abstract.

8.      I. Tolmane, I. Strumfa, J. Keiss, B. Rozentale, R. Simanis. Liver damage after breast plastic surgery: clinical case report. – 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, Bangkok, Thailand, February 17–20, 2011, Poster.

9.      V. Sitkare, I. Januskevica, B. Rozentale. Retarded physical development in HIV-infected children. – 1st Baltic Paediatric congress, Vilnius, Lithuania, May 19–22, 2011, Abstract book, pp. 71–72.

10.  I. Januskevica, G. Sture, I. Berzina, I. Zeltina, B. Rozentale. Analysis of atpical and aggressive Kaposi’s sarcoma clinical case. –  World Congress of Sexually Transmitted Infection&AIDS, New Delhi, India, November 2011, 2011, Abstract Book, p. 99.

11.  D. Dusacka, A. Gulbe, O. Lizans, N. Repuscenko, N. Novikova, V. Mavcutko, T. Kolupajeva, J. Storozenko, B. Rozentale. Experience of Chlamydia Trachomatis detection by molecular biological methods in clinical laboratory. – 26th IUSTI (International Union against Sexually Transmitted Infections) Europe Congress, Riga, September 8–10, 2011, Abstract Book, p. 87.

12.  I. Januskevica, G. Sture, O. Prokofjeva, B. Rozentale. Kaposi’s sarcoma in HIV infected patient. A classical clinical case. – Abstracts of the 10th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists, Riga, September 8–9, 2011, Baltic Journal of Dermatology, September 2011., Vol 1/No 1, p. 2.

13.  Ситкарь В. П., Янушкевич И. Я., Розентале Б. Р. ВИЧ-инфекция среди детей в Латвии: факторы, проблемы и пути их решения. Международная научно-практическая конференция „Дети и ВИЧ-инфекция”. Санкт-Петербург, 2011, с. 290.

14.  L. Viksna, J. Perevoscikovs, I. Lucenko, V. Sondore, B. Rozentale. Specific Immunoprophylaxis in Context of Public Health in Latvia. – BIT’s 3rd Annual World Vaccine congress, Beijing, China, March 23–25, 2011. p. 300.

15.  J. Keiss, L. Viksna, V. Sondore, N. Sevastjanova, B. Rozentale. Serum hyaluronic acid in acute and chronic liver diseases. – 46th Annual meeting of EASL, Berlin, Germany, March 30–April 3, 2011, Abstract.

16.  I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, L. Guseva, J. Storozenko, G. Sipola, L. Ivancenko, N. Subnikova, Z. Reinholde, N. Sumlaninova, R. Simanis. – The role of neutralizing antibodies to human interferon alpha in chronic viral hepatitis C non-responders. – idem, Abstract.

17.  I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, A. Ivanovs, R. Simanis. New Tool to prognosticate Hepatitis C treatment result. – EASL&AASLD special conference Therapy of Hepatitis C: clinical application and drug development, Prague, Check republic, September 14–16, 2012, Poster Board number: 89.

18.  I. Tolmane, B. Rozentale, J. Keiss, R. Simanis. – Adiposity and insulin resistance affects treatment result in patients with chronic viral hepatitis C. – idem, Poster Board number: 90.

19.  A. Sangirejeva, G. Sture, I. Zeltina, I. Januskevica, B. Rozentale. Prevention of mother-to-child transmission of HIV in Latvia, 2008–2011. – 11th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, Glasgow, UK, November 11–15, 2012, Abstarct Book, p. 118.

20.  G. Sture, B. Rozentale, I. Zeltina, I. Januskevica, A. Sangirejeva. Reasons of hospitalization for HIV-positive patients in the Infectology centre of Latvia. – Idem, p. 117.

21.  M. Madelane, I. Kozlovska, A. Broduza, B. Rozentale. Evalution of proteinuria and erytrocyturia as prognostic factors of renal in leptospirozi patients and correlation between number of inducing serovars and severity of leptospirosis. – 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, March 31–April 3, 2012, London, UK, Poster.

22.  V. Sitkare, I. Januskevica, B. Rozentale. Latent TB infection and severe mental retardation in HIV infected child. – 2nd International Medical Meeting, 17th LDVA Congress, Riga, Latvia, June 14–15, 2013., Abstract book, p. 22.

23.  V. Jasinskis, D. Kasjko, L. Kovalchuka, G. Sture, L. Viksna, J. Eglite, A. Sochnevs, B. Rozentale. The effectiveness of antiretroviral therapy for HIV infected patients with different HLA class II haplotypes. – idem, p. 46.

24.  J. Storozenko, T. Kolupajeva, S. Selderina, D. Dusacka, B. Rozentale, A. Brila. Outbreak of Tularemia in pediatric patients in Latvia. – Medical Biodefence Conference 2013, Munich, Germany, October 22–25, 2013, poster.

25.  E. Selicka, G. Sture, I. Zeltina, I. Januskevica, B. Rozentale, A. Sangirejeva. Characteristics of Patients with Primary HIV Infection Diagnosed in the Latvijan Center of Infectology from 2007 till 2012. – 14th European AIDS conference, Brussels, Belgium, October 16–19, 2013, Abstract Book, p. 205.

26.  A. Sangirejeva, I. Zeltina, S. Gunta, I. Januskevica, B. Rozentale, E. Selicka. Cause of Death among HIV Positive Patients – Latvia, 2011–2012. – idem, p. 119.

 

Autordarbi 1.      J. Dzenis, B. Rozentāle. Antimikrobiālās terapijas ceļvedis. Rīga, 2003.

2.      B. Rozentāle. Gripa. Rīga, 2004.

3.      Autoru kolektīvs (L. Vīksna, V. Sondore, A. Jēruma, J. Keišs, A. Sočņevs, B. Rozentāle). Asins transmisīvās vīrusinfekcijas Latvijā: jauni priekšstati par šo slimību attīstību, jaunas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas. – Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošās slimības. Zinātniskā analīze un galvenās rekomendācijas, Rīga, 2009, 133.–142. lpp.

4.      Autoru kolektīvs profesora A. Lejnieka redakcijā (Sadaļā “Aknu slimības” – prof. J. Keišs, prof. B. Rozentāle, Dr. med. V. Sondore, dr. I. Tolmane, dr. A. Zvaigzne). Klīniskā medicīna, otrā grāmata, 2012.

5.      I. Tolmane, B. Rozentale, R. Simanis. Factors Influencing Chronic Hepatis C Treatment Results, 2013

6.   Autoru kolektīvs (B. Rozentāle, I. Vingre, J. Storoženko, G. Stūre, I. Zeltiņa, T. Kolupajeva, V. Ķūse, I. Januškeviča, I. Bērziņa, G. Saulīte, V. Sitkare, S. Ansone, A. Šangirejeva, E. Seļicka). HIV/AIDS diagnostika, ārstēšana un profilakse, 2014.

Doktorantu darbu vadīšana  1. Indra Zeltiņa (zinātniskais grāds iegūts 2006. gadā)

2. Ieva Tolmane (zinātniskais grāds iegūts 2012. gadā)

3. Inga Januškeviča

4. Anastasija Šangirejeva

Patenti 1.   Nr. 13108 „Trihinelozes diagnostikas metode” (Diagnostics of Trichinosis), 20.04.2004.2.   Nr. 13152 „Hroniska vīrushepatīta C slimnieka terapijas efektivitātes prognozēšanas paņēmiens” (Effectiveness forecasting technique for chronic viral hepatitis C patients treatment), 20.08.2004.3.   Nr. 13517 „Aknu slimības diagnostikas paņēmiens” (Liver disease diagnosis technique), 20.03.2007.

4.   Nr. 13600 „Hroniska C vīrushepatīta norises gaitas un ārstēšanas efektivitātes novērtēšanas paņēmiens” (Efectiveness evaluation of the treatement and progress of chronic hepatitis C), 20.12.2007.

5.   Nr. 13855 „Alkohola aknu bojājuma norises novērtēšanas paņēmiens” (Liver damage due to alcohol development assessment technique), 20.05.2009.

6.   Nr. 14471 „Akūta alkohola hepatīta gaitas prognozēšanas paņēmiens” (Acute alcoholic hepatitis forecasting technique), 20.07.2012.

7.   Nr. 14472 „Aknu komas norises prognozēšanas metode akūta B vīrushepatīta gadījumā” (Forecasting method of the progress of hepatic coma in the case of acute viral hepatitis B), 20.07.2012.

8.   Nr. 14618 „Imūndeficīta sindroma (AIDS) sākuma prognozēšanas paņēmiens” (Initial forecasting method for immune deficiency syndrome (AIDS)), 20.07.2013.

 

Piedalīšanās kongresos, konferencēs, ECDC, ES, PVO sanāksmēs u. c. Dalība vairāk nekā 60 starptautiska un vietēja mēroga konferencēs, kongresos, Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas rīkotās sanāksmēs, forumos, darba apspriedēs un apaļā galda diskusijās par aktualitātēm infektoloģijā, hepatoloģijā un citos ar sabiedrības veselību saistītos jautājumos, t. sk. dalība šādos pasākumos: 1) Latvijas Anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas 2. apvienotais kongress, Rīga, 2002. gada 13.–14. decembris; 2) sanāksme “Ārstu forums: Fuzeona ieviešana klīniskajā praksē”, Vīne, Austrija, 2003. gada 14.–16. novembris;3) Latvijas Ārstu biedrības konference par veselības aprūpes jautājumiem, Rīga, 2003. gada 6. jūnijs;4) 3. Baltijas jūras reģiona valstu konference “Together against AIDS” Rīga, Latvija, 2003. gada 11.–13. septembris;5) Eiropas Virālo zoonožu konference, Sankt-Rafaela, Francija, 2003. gada 25. septembris–1. oktobris;

6) 7. starptautiskais vīrushepatītu simpozijs, Barselona, Spānija, 2003. gada 30. jūnijs–1. jūlijs;

7) Eiropas Komisijas augsta līmeņa sanāksme: Apaļais galds “Antiretrovirālās terapijas pieejamības uzlabošana Baltijas valstīs”, Brisele, Beļģija, 2004. gada 30. novembris;

8) 2. Baltijas valstu hepatologu kongress, Viļņa, Lietuva, 2004. gada 1.–2. oktobris;

9) ārstu forums “Facing the future withaut Compromise” par HIV/AIDS ārstēšanā izmantojamajiem proteāžu inhibitoriem, Roma, Itālija, 2004. gada 24.–25. septembris;

10) XV Starptautiskā AIDS konference, Bangkoka, Taizeme, 2004. gada 11.–16. jūlijs;

11) 6. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu infektologu kongress, Palanga, Lietuva, 2004. gada 3.–6. jūnijs;

12) 8. Eiropas HIV Simpozijs “Atver durvis dzīvei”, Berlīne, Vācija 2004. gada 4.–7. marts;

13) 4. Baltijas valstu konference “Vakcinācijas diena”, Rīga, 2005. gada 9.–10. septembris;

14) Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta rīkotā HIV/AIDS ārstēšanas ekspertu darba sanāksme, Brisele, Beļģija, 2005. gada 5. septembris;

15) konference “Gastroenterology and Hepatology update across the Continents”, Rīga, 2005. gada 11.–13. augusts;

16) Latvijas Ārstu kongress, Rīga, 2005. gada 16.–18. jūnijs;

17) Eiropas Parlamenta rīkotā darba apspriede “Nepārtrauktas izglītības HIV/AIDS jomā nozīme Eiropas Savienībā”, Brisele, Beļģija, 2005. gada 2.–3. maijs;

18) forums “Smallpox: old disease, new threats” par bioterorisma draudu novēršanas plānu izstrādi, Roma, Itālija, 2005. gada 13.–14. aprīlis;

19) 15. Eiropas klīniskās mikrobioloģijas un infekciju slimību kongress, Kopenhāgena, Dānija, 2005. gada 2.–5. marts;

20) 7. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu infekcijas speciālistu kongresa vadīšana, 2006. gada 18.–20. septembris;

21) starptautiska konference „Gripas vakcīnas pasaulei”, Vīne, Austrija, 2006. gada 18.–20. oktobris;

22) Centrāleiropas un Austrumeiropas vakcinācijas ekspertu sanāksme, Vīne, Austrija, 2006. gada 22. jūnijs;

23)  XVI  starptautiskā AIDS konference, Toronto, Kanāda, 2006. gada 13.–19. augusts;

24) ECDC sanāksme kompetentajām personām infekcijas slimību uzraudzības jomā, Stokholma, Zviedrijas karaliste, 2007. gada 4. oktobris;

25) PVO Eiropas reģionālā konference nacionālo valstu imunizācijas programmu vadītājiem „Sasniegt grūti sasniedzamo”, Dubrovņiki, Horvātija, 2007. gada 24.–25. aprīlis;

26) Vācijas veselības ministrijas konference „Partnerība un atbildība – kopā pret HIV/AIDS”, Brēmene, Vācijas Federatīvā republika, 2007. gada 13.–14. marts;

27)  2. starptautiskā vakcinācijas ekspertu sanāksme „Vakcinācija – instruments labākas dzīves kvalitātes sasniegšanai”, Viļņa, Lietuvas Republika, 2008. gada 1.–3. aprīlis;

28) 7. Baltijas valstu konference „Vakcinācijas diena”, Druskininki, Lietuvas Republika, 2008. gada 19.–20. septembris;

29) Eiropas Aknu pētnieku asociācijas 43. gadskārtējā aknu slimību konference, Milāna, Itālija, 2008. gada 22.–28. aprīlis;

30) Eiropas Komisijas un Āzijas-Eiropas fonda Sabiedrības veselības tīkla (ASEF Network for Public Health) ekspertu darba grupas sanāksme „Reģionālā integrācija un infekcijas slimības”, Luksemburga, 17.–21.05.2010.;

31)  Starptautiskās Pediatru asociācijas 2. starptautiskā konference par HIV inficēto bērnu aprūpi, Vīne, Austrija, 16.–17.07.2010.;

32) Eiropas Savienības prezidējošās valsts Beļģijas organizētā konference „Summit conference: Hepatitis B and Hepartitis C”, Brisele, Beļģijas Karaliste, 13.–15.10.2010.;

33) Starptautiskās Infektologu asociācijas sanāksme par atdzimstošajām infekcijas slimībām un to epidemioloģisko uzraudzību”, Vīne, Austrijas Republika, 03.–08.02.2011.;

34)  Eiropas Komisijas vakcinācijas ekspertu konference „For a Healthy Future of Our Children immunisation”, Budapešta, Ungārijas Republika, 02.–05.03.2011.;

35) Baltijas valstu imūnprofilakses asociācijas (BALTIPA) apaļā galda diskusija „Infection has no borders”, Viļņa, 07.–08.03.2011.;

36) Eiropas Klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību asociācijas 21. kongress, Milāna, Itālijas Republika, 06.–11.05.2011.;

37) PVO Eiropas reģionālā biroja sanāksme „WHO European Regional Meeting on Cervical Cancer Prevention”, Stambula, Turcija, 11.–13.10.2011.;

38)  Starptautiskās Lepras asociācijas organizētais 18. starptautiskais kongress „Hidden Challenges”, Brisele, Beļģija, 16.–19.09.2013.